Страницы

Технології обробки інформації

Екзаменаційні питання:
 «Технології комп’ютерної обробки інформації»
1.Загальні відомості про текстові редактори, процесори та видавничі системи. Структура програмного вікна текстового процесора та вікна документа. Основні режими роботи програми. Настройка інтерфейсу програми.
2.Робота з документами: створення нового документа, збереження документа, створення резервної копії файлу, відкриття файлів, попередній перегляд, пошук і селекція файлів.
3.Виконання основних операцій введення і редагування тексту у Word.
4.Виділення тексту документа і його фрагментів. Операції з фрагментами тексту. Вставлення в текст спеціальних символів та автотексту.
5.Пошук і заміна фрагментів тексту. Заміна шрифту та його параметрів. Переміщення в тексті. Правопис слів та орфографія Word.
6.Форматування: символів, абзаців, тексту та сторінок документа. Установлення розміру, орієнтації та параметрів полів сторінки.
7.Поділ текста документа на сторінки. Створення буквиці, виносок та приміток. Створення колонок.
8. Створення та форматування списків. Створення, модифікація та вилучення стилю.
9.Нумерація сторінок. Колонтитули. Оформлення документа. Вставка графічних об’єктів.
10.Робота з графічними об’єктами, малюнками та схемами. Створення та редагування математичних виразів.
11.Створення таблиць. Введення даних до таблиці та їх форматування. Форматування та редагування таблиці. Автоформат таблиці. Оброблення табличних даних у середовищі текстового процесора.
12.Адреси комірок таблиці. Доступні функції текстового процесора. Формати чисел. Коди полів і значення. Оновлення результатів розрахунків.
13. Діаграми. Створення та редагування діаграм у Word.
14.Створення документів на бланках, поштових конвертах і наклейках за допомогою злиття.
15. Шаблони документів. Робота зі шаблонами. Стилі форматування. Робота з великими документами.
16.Створення макросів. Попередній перегляд. Налаштування опцій друку та друк документів
17.Створення змісту, списку ілюстрацій  та предметного покажчика документа. Створення назв та гіперпосилань у Word.
18.Інтерфейс програми Excel. Структура вікна програми. Налаштування параметрів програми. Головне та контекстне меню програми. Огляд панелі інструментів. Робота з довідковою системою.
19.Створення книги. Робота з файлами та шаблонами. Основи роботи з електронними таблицями.
20.  Навігація і виділення об’єктів. Формати даних. Введення даних за типами.
21.Прийоми введення даних в таблицю Excel. Стилі представлення даних та їх створення.
22.  Робота з комірками. Виділення комірок та діапазонів. Введення та редагування даних. Захист даних. Пошук та заміна даних в таблиці.
23.Робота з книгами. Робота з аркушем: вставка, перейменування, вилучення, копіювання та переміщення у книзі та між книгами.
24.Технологія форматування електронних таблиць. Перевірка правопису. Автовведення. Введення прогресій.
25.Використання формул і функцій. Адресація комірок. Відносні, абсолютні й змішані адреси.
26.Створення та введення формул. Автозаповнення діапазонів. Переміщення і копіювання формул.
27. Вікно Майстра функцій Excel. Категорії функцій. Обчислення за допомогою функцій.
28. Використання логічних функцій для опрацювання табличних даних.
29.Використання статистичних, дати та час, математичних, фінансових та текстових функцій.
30.Масиви. Масиви у формулах. Використання вбудованих функцій для розв’язування розрахункових задач.
31.Виконання обчислень з даними з різних аркушів. Умовне форматування.
32.Призначення, основні поняття та типи діаграм. Технологія створення графіків та діаграм з використанням Майстра діаграм. Редагування та форматування діаграм. Зміна основних елементів діаграм Excel.
33.Загальні поняття та вимоги до оформлення списків. Обробка списків за допомогою форми даних.
34.Упорядкування даних в електронних таблицях. Формування підсумкових даних. Групування стовпців (рядків) документа.
35.Створення бази даних. Пошук записів бази даних. Фільтрування даних. Автофільтр. Розширений фільтр.
36.Технологія створення зведених таблиць та діаграм. Аналіз даних засобами електронних таблиць: підбір параметрів, пошук розв'язку і консолідація даних. Обчислення підсумкових показників.
37.Створення та використання кнопок переходу, перемикачів, прапорців, списку та спадного списку в документах Excel.
38.Макроси. Створення макросів. Робота з макросами. Налагодження параметрів сторінки та друк електронної таблиці.
39.Основні поняття баз даних (БД) та системи управління базами даних (СУБД). Характеристика моделей даних. Проектування реляційних баз даних. Концептуальна модель бази даних.
40. Реляційна модель бази даних. Етапи роботи з базою даних.
41.Модель «сутність-зв'язок» предметної області. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв'язку. Класифікація зв'язків за множинністю та обов’язковістю. Правила побудови моделі даних предметної області.
42.Інтерфейс і довідкова система СУБД. Створення та відкриття бази даних. Основні об'єкти БД. Налаштування параметрів.
43.Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СУБД. Типи даних і властивості полів. Створення структури таблиці
44.Модифікація структур таблиць: вилучення стовпців, вставлення стовпців, зміна імен стовпців, зміна розмірів полів, зміна порядку розміщення стовпців.
45. Ключові поля. Первинний ключ. Індекси.
46.Зв’язування таблиць. Типи зв’язків між таблицями. Введення даних у таблицю. Пошук і заміна даних у таблицях
47.Сортування і фільтрація записів. Операції з таблицями: перейменування, вилучення, копіювання. Індексовані та обчислювальні поля. Робота з полями таблиці.
48.Створення первинного ключа. Зв’язування таблиць реляційної бази даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Поняття зовнішнього ключа та використання зовнішніх ключів
49.Схема даних. Збереження цілісності даних. Сортування та пошук даних.
50.Фільтри. Відбір даних за допомогою фільтрів. Загальні відомості про запити. Класифікація запитів. Операції, що реалізуються в запитах.
51.Оператори і вирази. Запити на основі однієї таблиці. Створення простих вибіркових запитів. Основні інструменти вкладки Конструктор.
52.Запити для багатьох таблиць: внутрішнє об’єднання, зовнішнє об’єднання. Обчислювальні поля. Використання групових операцій в запитах.
53. Багатотабличні запити. Коригування даних засобами запиту. Запити зі змінними критеріями. Перехресні запити. Запити на зміну. Захист запитів і таблиць.
54. Призначення форм. Створення форм для введення даних у таблиці.
55.Майстер створення форм. Створення форм за допомогою конструктора форм. Створення і редагування багатотабличної форми.
56.Елементи керування та їхні властивості. Модифікація форм: зміна параметрів відображення форм, зміна властивостей форм, додавання нових елементів керування, вилучення елементів керування.
57. Використання форм для введення й редагування даних. Особливості роботи з даними типу OLE, MEMO і дата/час.
58.Обчислення в формі. Обмеження доступу до даних через форму. Настроювання властивостей форм, моделювання зв’язків за допомогою підлеглих та зв’язаних форм
59.Створення власних діалогових та інформаційних вікон. Використання в інтерфейсі користувача БД кнопок, створення меню користувача БД. Захист даних поля від змін.
60.Зведені таблиці і діаграми. Аналіз даних. Режим зведеної таблиці. Розробка зведеної таблиці для таблиці та запиту зведеної таблиці.
61.Обчислювані підсумки і поля зведеної таблиці. Режим зведеної діаграми.
62. Призначення звітів. Загальні відомості. Базові типи звітів. Режими виведення звітів.
63.Автоматичне створення звіту. Створення звітів за однією та кількома таблицями. Основні розділи звіту.
64. Створення звіту в режимі конструктора полів у звітах. Багатотабличні звіти. Перегляд і друк звіту.
65.Види модулів. Створення модулів. Створення сторінки доступу до даних. Настроювання тем для авто сторінки.
66.Створення макросів. Формування макрокоманд у вікні макроса. Створення групи макросів. Використання умов у макросах.
67. Робота з макросами. Основні макрокоманди. Створення кнопкової форми. Параметри запуску. Настроювання елементів форми тільки для читання. Форматування елементів у формі
68.Імпорт даних у базу та експорт даних з бази даних. Загальні відомості, сутність операцій імпорту й експорту даних. Порядок і технологія імпортування бази даних СУБД.
69.Імпорт із текстового файлу. Імпорт із книги електронних таблиць. Експорт з однієї бази даних СУБД в іншу. Експорт у документ текстового процесора. Експорт у книгу електронних таблиць.
70.Адміністрування баз даних. Загальні відомості. Способи спільного доступу до бази даних. Розділення баз даних: автоматичне і ручне розділення.
71.Монопольний доступ і блокування записів. Способи блокування записів. Обмеження прав на використання Access: встановлення паролю, налаштування необхідних параметрів бази даних.
72. Використання різних форматів баз даних. Стиснення баз даних. Резервні копії. Аналіз баз даних.
73. Види презентацій. Типи презентацій. Основні способи створення презентації.
74.Режими роботи з презентацією. Використання шаблонів оформлення. Створення, редагування та форматування слайдів.
75.Створення макросів. Безпечне використання макросів. Текст в презентаціях і додавання об'єктів.
76.Вставлення таблиць, діаграм, звуків, фільмів та робота з ними. Ефекти анімації.
77.Використання гіперпосилань. Анімація тексту і ефекти зміни слайдів. Підготовка та проведення демонстрації.  Друкування слайдів.
78.Перетворення документів в електронну форму. Сканери. Сканування зображень.
79.Програми автоматичної конвертації документів в електронний вигляд. Встановлення програми. Завантаження програми. Налаштування програми.
80.Автоматичний аналіз роботи сторінки. Виділення та редагування блоків вручну. Таблиці та форми. Блоки. Редагування таблиці. Розпізнавання кольору.
81.Розпізнавання. Мова розпізнавання. Створення нової мови. Перевірка редагування тексту. Редагування тексту в редакторі. Збереження розпізнаного тексту. Робота з пакетами.
82. Словники та перекладачі. Системи автоматичного перекладу  та перевірки правопису.
83. Словники. Встановлення програми. Основні елементи програми. Робота зі словником. Додаткові  можливості. Спеціальні функції. Переклад тексту, його перевірка.
84.Види типографічного друку. Історія друкувальної справи. Види друкування. Способи кадрування.
85. Комп'ютерна верстка. Типографічні терміни. Основні типи видання. Правила і прийоми верстки. Технологічний процес друкувальної підготовки.
86.  Розробка проекту видання. Процес підготовки видання до публікації. Обладнання для друкованої підготовки. Основні принципи макетування. Робота зі шрифтами. Зображення у програмах верстки. Керування кольором.
87.Загальні відомості про видавничу систему та програми верстки. Апаратне забезпечення видавничих систем. Програмне забезпечення для верстки.
88.Установка програми. Інтерфейс програми. Елементи інтерфейсу програми верстки. Палітра інструментів і головне меню програми. Настройка параметрів програми
89. Створення, відкриття та збереження документа. Відкриття шаблону. Зміна параметрів сторінки.
90. Монтажний стіл: призначення та його використання. Майстер сторінок. Направляючи полів, колонок та лінійки. Мережа базових ліній. Створення та оформлення публікацій.
91.Текстові блоки. Імпорт та розміщення тексту. Верстка текстових статей. Текстові фрейми. Форматування тексту. Форматування абзаців.
92.Редагування тексту на лінії набору та в редакторі. Перевірка орфографії. Введення, розміщення, перевірка та форматування тексту.
93. Поняття про шрифти та гарнітури. Основи побудови тексту. Розстановка переносів.
94. Марковані та нумеровані списки. Символи переведення рядка, дефісу та пробілу.
95.Створення фреймів. Властивості та призначення фреймів. Параметри текстових та графічних фреймів.
96. Робота з таблицями. Створення таблиць. Редагування таблиць. Форматування таблиці. Форматування комірок в програмах верстки.
97. Малювання ліній. Малювання прямокутників та овалів. Малювання багатокутників та ламаних в програмах верстки.
98.Імпорт графіки. Переміщення та масштабування об'єктів. Кадрування зображення. Відображення, повороти та нахили об'єктів в програмах верстки.
99.Накладання та групування об'єктів. Створення, імпорт графічного матеріалу та перетворення графічних об'єктів в програмах верстки.
100.Спецефекти та їх використання. Макет документа. Створення нового шаблону. Редагування шаблону. Настройка макету. Нумерація сторінок.
101.Складання книги. Індекси. Зміст. Створення великої публікації. Складання та нумерація сторінок книги.
102. Генерування змісту. Підготовка великих публікацій до друку.
103.Основи управління кольором. Палітра кольорів. Кольорова обробка публікацій. Кольорові схеми в програмах верстки.
104.Моделювання складних об'єктів. Підготовка тексту до друку. Кольорозподіл. Експорт файлу в програмах верстки.
105. Параметри друку. Опції друку документа. Параметри друку та пробний друк.
106.Верстка журналу в програмі верстки. Робота з журналом. Створення обкладинки. Колір: фон, створення власної кольорової палітри.
107.Прості, складові і змішані кольори: особливості завдання параметрів і кольорозподілу. Макетування сторінок журналу. Особливості верстки «в обріз».
108. Вирівнювання та упорядкування блоків. Верстка журналу. Створення і використання стилів.
109.Обтікання текстом графіки. Складні випадки обтікання. Газета формату А3. Макетування газети з використанням майстер-шаблону.
110.Створення і використання модульної сітки. Особливості газетної верстки, основні прийоми верстки. Створення таблиці стилів. Оформлення виносок, підписів під малюнками.
111.Основні поняття та призначення мультимедіа. Апаратне забезпечення мультимедіа. Основні складові мультимедіа.
112.Інсталяція програм обробки відео та звуку. Програми для запису, обробки, копіювання та компресії цифрового звуку. Запис звуку. Робота зі звуком.
113.Інтерфейс програми. Основні інструменти. Розробка проекту. Створення нового проекту.
114.Створення кадру. Шаблони кадрів. Лінійний та нелінійний монтаж фільму.
115.Створення, відкриття та закриття проекту. Налагоджування вікна проекту.
116.Робота з файлами відео і звуку. Загальні налагоджування: розмір та частота кадрів, кодеки, глибина кольору, ключових кадрів, аудіо.
117.Імпорт кліпів проектів. Монтаж відео. Вставка кліпів у фільм.
118.Розрізання кліпів. Вилучення кліпів. Використання палітри спецефектів та переходів.
119. Робота з титрами. Застосування шаблонів титрів. Малювання об'єктів. Форматування об'єктів.
120.Обрамлення. Спеціальні види заливання. Текст у титрах. Титри у фільмі.
Експорт проекту. Експорт фільму у відеофайл, графічні файли, у файли інших форматів, на DVD. Збереження проекту. Перегляд проекту.
Комментариев нет:

Отправить комментарий